Riktlinje

Riktlinje för premiering och utdelning av priser i Uppsala kommun

Riktlinjen reglerar Uppsala kommuns förhållningssätt till premieringar och prisutdelningar inom Uppsala kommun. Riktlinjen vänder sig till kommunens nämnder och bolagsstyrelser.

Sammanfattning

Uppsala kommun delar ut ett antal diplom och priser. De ska utgå från en klar vilja att sträva efter god kvalitet i verksamheten genom att uppmana medarbetare till delaktighet samt bidra till att invånare och brukare får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra olika former av premieringar och priser samt styrning och uppföljning av dessa.

Grundprinciper för premiering och prisutdelning

Sju grundprinciper tydliggör syftet och formerna för Uppsala kommuns premieringar och utdelning av priser. Grundprinciperna tar sin utgångspunkt ur Uppsala kommuns styrning mot god service och kvalitet. Mål och ambitioner finns formulerat i kommunfullmäktiges Mål och budget och i Uppsala kommuns kvalitetspolicy.