Rapport

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2017

Under verksamhetsåret 2017 har Uppsala kommune revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnderas ansvarsområden.

Sammanfattning

Utgångspunkten i granskningen har varit att pröva om

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande 
  • den interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig. 

För fullgörande av revisionen har de birätts av KPMG.