Rapport

Uppföljning av lantmäteriverksamheten i Uppsala kommun, september 2014

PwC har gjort en uppföljande granskning av lantmäteriverksamheten.

Sammanfattning

Kommunens revisorer granskade år 2012 verksamheten vid lantmäteriavdelningen och konstaterade bl a att ärendebalanserna vuxit till en oacceptabelt hög nivå, långt över en genomsnittlig årsproduktion varför de genomsnittliga leveranstiderna var långa. Mot
bakgrund av att revisionen fått synpunkter på att problemen kvarstår vid lantmäteriavdelningen har en uppföljande granskning gjorts hösten 2014.