Rapport

Granskning av avtalshanteringen, oktober 2014

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har PwC genomfört en granskning avseende avtalshantering.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att granska och bedöma den interna kontrollen i kommunens avtalshantering.

Den övergripande revisionsfrågan är om styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig avseende hantering av avtal.