Rapport

Revisionsplan 2017

Granskningen syftar till att bedöma kommunstyrelsens och nämnders styrning, uppföljning och kontroll av bedrivna verksamheter.

Dokument

Sammanfattning

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövning, som regleras i kommunallag och avser politiskt ansvar för verksamheten. 

Den övergripande ansvarsgranskningen sker genom granskning av 

  • delårsrapport 
  • årsredovisning 
  • intern kontroll
  • läsning och uppföljning av protokoll i fullmäktige, styrelse och nämnder 
  • diskussioner vid sammanträden 
  • möten med presidier och förvaltningsledningar