Rapport

Revisionsplan 2016

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, i den omfattning som följer av god revisionssed.

Dokument

Sammanfattning

Revisorerna pröver

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 
  • om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisionenplanen är ett levande dokument. Första versionen upprättades i januari 2016 och låg till grund för en övergripande planering. Planen har under året uppdaterats med tillkommande för-djupningsgranskningar baserade på revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys.