Rapport

Revisionsberättelse för Uppsala kommun 2015

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet för år 2015 och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheterna i de kommunala bolagen.

Sammanfattning

Granskningen har omfattat följande frågeställningar: 

  • Är bolagsstryningen ändamålsenlig i Uppsala kommun? 
  • Styr den mot kommunfullmäktiges mål? 
  • Kommunen har centraliserat stödfunktionen till förvaltningar och bolag inom IT, HR, ekonomi och marknad/kommunikation – vilken påverkan har detta på bolagsstyrningen? 
  • I vilken mån sker en samordning av olika verksamheter inom kommun och bolag för att undvika suboptimeringar? 
  • Hur sker samordning och styrning inom personalområdet? 
  • Sker en relevant uppföljning av bolagens verksamheter?