Rapport

Revisionsberättelse för Uppsala kommun 2014

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet för år 2014 och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheterna i de kommunala bolagen.