Rapport

Revisionsberättelse för 2017

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhets under år 2017

Sammanfattning

Revisorerna har granskat verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt prövat om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål. KPMG har biträtt revisionen under granskningen. 

Revisorerna bedömer att

  • styrelser och nämnder bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
  • räkenskaperna, med undantag för poster kopplade till exploateringsverksamheten, i allt väsentligt är rättvisande
  • kommunstyrelsens och övriga nämnders interna kontrolll bör utvecklas ytterligare 
  • resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt
  • fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ.  
  • fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.