Reglemente

Reglemente för skolskjuts och andra elevresor

Reglementet gäller för resor till och från förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Reglementet gäller från och med läsåret 2018/2019.

Dokument