Reglemente

Reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Reglementet gäller från och med läsåret 2019/20. Enheten för resursplanering och antagning placerar elever i kommunal förskoleklass och grundskola. Beslut om skolplacering tas av enhetschef.

Dokument

Sammanfattning

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, enligt 10 kap. 30 § st. 1 Skollagen (2010:800). I de fall det inte är möjligt så används följande kriterier för placering:
  1. elever med skyddad identitet boende i Uppsala kommun

  2. syskonförtur, gäller endast förskoleklass till årskurs 3, inom en radie på 2 km från skolan.

  3. relativ närhet

  4. papperslösa elever boende i Uppsala kommun

  5. elever som inte är folkbokförda i Uppsala kommun.

Om eleven inte får plats i någon av de skolor vårdnadshavare önskat placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har ledig plats.