Reglemente

Reglemente för intern kontroll

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Den syftar till att säkerställa att målen som kommunfullmäktige satt upp för verksamheten uppfylls.

Sammanfattning

Dokumentet beskriver vad den interna kontrollen går ut på och vilka som ansvarar för olika delar av kontrollen. Det beskriver även hur uppföljning och rapportering ska gå till.

Reglementet ska säkra att styrelser och nämnder ser till att följande mål uppnås, med en rimlig grad av säkerhet:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer