Program

Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år, fram till år 2031.

Sammanfattning

Programmet har tagits fram för att sätta upp tydliga ramar för samverkan inom kommunen och ge förvaltningar och bolag goda förutsättningar att arbeta gemensamt för att nå kommunens mål för barn- och ungdomspolitiken. Programmet syftar också till att se till att barnkonventionen efterlevs och för att stärka kommunens bidrag till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för global utveckling. Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik kompletterar kommunens styrning med ett särskilt fokus på barn och unga och ersätter inte program för andra politikområden.
Programmet gäller från 2019 till 2031 och beskriver de områden som Uppsala kommun prioriterar att stärka i arbetet riktat de barn och unga som växer upp i kommunen. De prioriterade områdena sammanfattas i programmet som tre målområden:
1. Uppsalas barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor.
2. Tillvarata barn och ungas kompetens och engagemang.
3. Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut.

Handlingsplan
För att stärka arbetet att förverkliga Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik har kommunstyrelsen tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver mer konkret vilka åtgärder som kommunen ska genomföra för att uppnå målen i programmet.

Läs handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik