Program

Program för individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens verksamheter ska präglas av helhetssyn, respekt för den enskildes självbestämmande och tilltro till och stimulans av den enskildes egen förmåga.

Dokument

Sammanfattning

Socialtjänstens verksamheter i Uppsala ska respektera varje persons rätt till självbestämmande och visa tilltro till varje persons egen förmåga.

Huvuduppgifterna är att i sociala frågor arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning.