Policy

Policy för Uppsala kommuns samverkan med den ideella sektorn

Syftet med samverkanspolicyn är att uttala ett gemensamt förhållningssätt i kontakten och samverkan med den ideella sektorn och enskilda volontärer eller frivilliga.

Sammanfattning

Uppsala har ett rikt föreningsliv. Syftet med samverkanspolicyn är att kommunen har ett gemensamt förhållningssätt i kontakten och samverkan med den ideella sektorn och enskilda volontärer och frivilliga.

Förhållningssätt

Uppsala kommun ska i samverkan med den ideella sektorn verka för ett förbättrat samhällsklimat med gemenskap och respekt mellan människor i olika åldrar och olika bakgrund, och för enskilda människors inflytande och delaktighet

Företrädare för Uppsala kommun ska kommunicera på ett sätt som upprätthåller och stäker kommunens trovärdighet. 

Uppsala kommun ska uppträda och uppfattas som en organisation i sina kontakter med den ideella sektorn.

Tvärsektoriell samverkan ska skapa förutsättningar för en helhetssyn kring hur olika parter tillsammans kan möta enskilda människors behov. 

Uppsala kommun ger föreningsstöd till verksamhet som förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver. Stöd ges för att pröva nya verksamheter, utveckla nya metoder i redan etablerade verksamheter, inspirera till förnyelse och utveckla samverkansformer. Föreningsstödet ska medverka till att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet. Föreningslivet fyller en viktig roll som demokratiförmedlare och välfärdsutvecklare.