Policy

Policy för hållbar utveckling

Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet.

Dokument

Policy för hållbar utveckling

PDF, 132 KB | Lyssna

Antagen mars 2017

Policy for Sustainable Development

PDF, 602 KB | Lyssna

Adopted March 2017

Sammanfattning

Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att utvecklas hållbart. Kommunen står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och vår framtid är beroende av den globala utvecklingen, vilken vi också kan påverka. 

Utgångspunkterna i policyn är

  • Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt
  • Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.

Konkreta steg för att nå resultat på lokal nivå beskrivs i kommunens Mål och Budget och i andra planer och program

Omfattning

Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementera hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.