Rapport

Planering för en varmare stad - klimatanpassning av den fysiska miljön

Systemstudie av klimatanpassning med inriktning mot värme och värmeböljor. Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Med tanke på att somrarna kommer att bli allt varmare under detta sekel, och värmeböljor kommer att bli allt fler och längre, bör stadens utformning anpassas redan idag. Den effektivaste åtgärden för att sänka stadstemperaturen är att använda grönska.

Uppsala har redan relativt gott om parker och träd, och det kommer att bli allt viktigare att bevara dessa och helst komplettera med fler. Ytor som är outnyttjade idag och snarare bidrar till problemen, såsom tak, väggar och öppna hårda ytor som parkeringsplatser, kan användas för att stärka den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänsterna. Detta ger en rad positiva synergier, såsom förbättrad dagvattenhantering, minskad översvämningsrisk vid skyfall och förbättrad folkhälsa.

Anpassning till ett varmare klimat är ett perspektiv som i nuläget saknas i många styrdokument. Vid revideringar och när nya dokument formas är det av stor vikt att detta perspektiv är närvarande, om inte en förutsättning.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.