Program

Parkplan - Plankarta 2, värdefull närnatur och stråk

Kartan visar värdefull natur nära staden utifrån ett socialt perspektiv. Här beskrivs också viktiga befintliga rekreationsstråk och sådana som bör läggas till.