Information

Parkeringsnorm

Normen anger det minsta antalet parkeringsplatser som byggherren ska ordna i samband med bygglovsprövning för till- och nybyggnation och ändrad användning av en fastighet.

Dokument

Parkeringsnorm

PDF, 440 KB | Lyssna

Sammanfattning

Läshänvisning

Inledning

I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess roll i kommunens strategiska arbete för planering av parkering, och de delar av plan- och bygglagen som särskilt berör parkeringsfrågor.

Parkeringsnorm – tabeller och kartor 

I avsnittet Parkeringsnorm – tabeller och kartor redovisas de fasta riktvärdena för parkering på kvartersmark. Här finns också en karta över zonindelningen för parkeringsnormen för verksamheter. Detta avsnitt fungerar som normens kärna.

Alternativa parkeringslösningar

I avsnittet Alternativa parkeringslösningar beskrivs sätt att minska behovet av parkeringsplatser och alternativa sätt att uppfylla normen, som bilpool, samnyttjande och parkeringsköp.

Anvisningar

I avsnittet Anvisningar ges kompletterande upplysningar och anvisningar, till exempel för hur parkering vid förskola och skola bör lösas, eller föreskrifter för parkering för personer med funktionsnedsättning.

Generella riktlinjer

Under rubriken Generella riktlinjer finns en allmän beskrivning av parkeringsnormens uppbyggnad och hur parkeringsplaneringen bidrar till målen om effektiviserad markanvändning och minskad miljöpåverkan från biltrafiken.

Parkeringsnormen avslutas med ett appendix med för förutsättningar och bakomliggande analys, och de antaganden och beräkningssätt som ligger bakom framför tabellerna och zonindelningen