Underlagsrapporter och styrdokument till översiktsplan 2016

Grunden till översiktsplanen

På den här sidan hittar du de underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Underlagsrapporter

Översiktsplanen 2016 bygger på många olika studier och underlag. En del av dem har sammanfattats i särskilda underlagsrapporter.

Underlagsrapporter framtagna under översiktsplanearbetet

Övriga dokument som utgjort underlag till översiktsplanen

Dokument från aktualitetsprövningen av översiktsplan 2010 (våren 2014), som är relevanta för översiktsplaneförslaget

  • Tillväxt Uppsala
  • Matchningsanalys av utrymme för verksamheter

Från samrådsunderlaget till förslag till fördjupad översiktsplan för trafikförbindelse över Fyrisån (hösten 2013)

  • Samtliga underlagsrapporter till planförslaget

Från ÖP 2010, som fortfarande ger vägledning i efterföljande planering

  • Aroslänken, terrängstudie
  • Anslutning till ostkustbanan (komplettering av ovanstående terrängstudie)

Styrdokument

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och områdesprogram:

Andra överordnade styrdokument med särskild bäring på sakfrågor inom fysisk planering: