Riktlinje

Överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. Dialog, kvalitet samt mångfald och integritet är nyckelord i samarbetet.

Sammanfattning

Överenskommelsen vänder sig till Uppsala kommun, ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra ideellt och informellt engagerade som finns i Uppsala.

Åtaganden för en god samverkan

Kommunen åtar sig

 • att sprida kunskap om överenskommelsen
 • att bidra till en utveckling av stödfunktioner för föreningslivet
 • att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform
 • att utveckla samarbetsformer mellan kommunens nämnder och föreningslivet
 • att en gång per år bjuda in till ett kommunövergripande dialogmöte
 • att bjuda in till föreläsningar, utbildningar och seminarier när så är aktuellt, och tillvarata föreningslivets kompetens i sina utbildningar
 • att se till att ansvarig tjänsteman eller politiker för en fråga ska vara lätt att få tag på och hitta former för enklare och bättre kontaktvägar
 • att riktlinjer, policyer eller program tas fram i samtal med berörda föreningar
 • att föra en dialog med berörda föreningar när investeringar som direkt påverkar föreningslivet och dess intressen görs
 • att ingen överflyttning av ansvar för välfärd från kommunen till föreningslivet sker utan att berörda parter fått komma till tals
 • att inte ta över verksamhet som föreningar driver utan dialog med föreningslivet 
 • att föreskrifter för föreningsbidrag eller stöd till särskilt projekt ska vara lätta att förstå och få tag på
 • att riktlinjer för bidrag och liknande stöd har sin utgångspunkt i överenskommelsen
 • att riktlinjer för föreningsbidrag utformas i dialog med föreningslivet
 • att aktivt underlätta utveckling och stimulera tillväxten av sociala företag
 • att upphandlingar görs på ett sätt som möjliggör för föreningar att delta
 • att verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen ska arbeta enligt denna överenskommelse vare sig utföraren är kommunal eller privat. 

Föreningslivet åtar sig

 • att delta på dialogmöten
 • att bidra med kompetens och erfarenhet till en utveckling av de mötesplatser och andra stödfunktioner som finns
 • att föra en löpande dialog med kommunen i frågan om kommunens ansvar
 • att bjuda in kommunen till föreläsningar, utbildningar och seminarier när så är aktuellt samt tillvarata kommunens kompetensi sina utbildningar
 • att utveckla samarbetsformer mellan kommunens nämnder och föreningslivet
 • att tillsammans med kommunen utveckla modeller för partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform
 • att sprida kunskap om överenskommelsen i sina föreningar
 • att hitta former för att följa upp och levandegöra överenskommelsen från föreningslivets sida
 • att tillhandahålla relevant information om sin förening för att öka tillgängligheten
 • att delta i relevanta arbetsgrupper som upprättas.