Program

Områdesprogram Östra Fyrislund

Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av östra Fyrislund.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i programmet ligger på den övergripande strukturen av gator, kvartersmark med skilda användningssätt, grönstruktur/dagvattenhantering samt några bärande gestaltningsprinciper. Programmet indikerar även en möjlig utbyggnadsordning. Utbyggnaden kommer sannolikt att pågå i flera decennier. Totalt ges utrymme för ca 100 ha kvartersmark och ca 500 000 kvm BTA, varav ca 70 000 kvm i bostäder, eller omkring 600 lägenheter (exklusive expansion inom befintlig kvartersmark och områden där detaljplaneläggning redan pågår).