Handlingsplan

Nya hastigheter i Uppsala kommun – genomförandeplan

Hastigheten har betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Med start hösten 2015 införs nya hastigheter i Uppsala kommun för att värna om oss som bor och verkar här. De nya hastighetsbegränsningarna är 30, 40, 60 och 80 km/timme och ersätter till stor del dagens 50 km/timme och 70 km/timme inom kommunens tätorter.

Sammanfattning

Syftet med hastighetsöversynen är att skapa en tryggare och säkrare gatumiljö som är tillgänglig för alla.

Detta är grundprinciperna för de nya hastighetsgränserna:

  • 30 km/tim på vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor
  • 40 km/tim på gator, i huvudsak inom huvudgatunätet, med gång- och cykelbanor samt gator med gångbanor och cyklar på körbanan
  • 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

I genomförandeplanen kan du se kartor över kommunens tättbebyggda områden som visar de föreslagna hastigheterna. De slutgiltiga förslagen ska gå ut på formell remiss till bland annat Trafikverket och polisen. Genomförandet är tänkt att ske under den här mandatperioden.

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

En omfattande hastighetsöversyn ligger till grund för de hastigheter kommunen föreslår. När hastigheten sätts är det omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa som är i fokus. Vi har använt oss av metoden Rätt fart i staden vid översynen av hastighetsgränserna i Uppsala. Om du vill ställa en fråga eller lämna en synpunkt kan du göra det här.

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt om de nya hastigheterna