Rapport

Verksamhetsberättelse miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014

Verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat 2014 i förhållande till uppdragsplanen 2014-2017.

Sammanfattning

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat 2014 i förhållande till uppdragsplanen 2014-2017.

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. De arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Nämnden har bedrivit verksamheten i enlighet med vår uppdragsplan. De har genomfört deras uppdrag för vatten och avlopp, livsmedelstillsyn och tillståndsenheten.

Inom vatten och avlopp fick nämnden totalt in 50 procent fler bygglovsremisser än förväntat. De behövde därför använda resurser från natur och områdesskydd för att hantera ökningen av antalet inkommande ärenden inom vatten och avlopp. Därför har de inte genomfört all den förebyggande tillsyn som var planerad för natur och områdesskydd.

För miljöskyddstillsynen har nämnden genomfört 88 procent av den förebyggande tillsyn som var planerad. Det innebär 562 tillsynsbesök hos 480 verksamheter.

För hälsoskyddstillsynen har nämnden genomfört 69 procent av den förebyggande tillsyn som var planerad. Det innebär att de har besökt samtliga 531 verksamheter som ska ha besök men att några verksamheter inte har fått all den tid de har betalat för.

Den tillsyn som inte genomförts på verksamheter med årlig avgift kommer att genomföras under 2015.

Målet för lantmäterimyndigheten var att minska ärendebalansen med minst 40 stycken ärenden. Nämnden nådde inte upp till detta utan har en ärendebalans som ligger på samma nivå som 2013. De har under året stärkt upp kompetensen och är nu fullbemannade.

Nämnden gör ett överskott om 274 tkr för år 2014. Avgiftsfinansieringsgraden var 66 procent.