Program

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

Uppsala kommun tar ansvar i miljö- och klimatfrågan. Med miljö- och klimatprogrammet vill kommunen bli ledande både inom klimat och miljö. Programmet fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Dokument

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

PDF, 375 KB | Lyssna

antaget februari 2014, reviderat december 2015

Sammanfattning

Syfte

Miljö- och klimatprogrammet har två huvudsakliga syften. 

  • Ett övergripande syfte är att skapa en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska arbetet med miljö och klimat och på så sätt uppnå kommunens långsiktiga miljö-, klimat- och utvecklingsmål.
  • Ett externt syfte är att visa på kommunens riktning, spets och bredd i miljö- och klimatarbetet och på så sätt ta vara på medborgarnas, företagens och organisationernas engagemang i miljö- och klimatfrågan.

Åtta etappmål

Målen i miljö- och klimatprogrammet syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och att maximera vår positiva påverkan. Hållbarhet och miljö- och klimatdriven affärsutveckling går hand i hand och är en förutsättning för att Uppsala ska fortsätta att utvecklas till en attraktiv stad för medborgare, näringsliv och för samhället i stort.

För att vi ska kunna nå de långsiktiga miljö- och klimatmålen finns det åtta etappmål som ska fungera som en drivkraft:

  1. År 2020 ska Uppsalas värmeförsörjning ske med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion.
  2. År 2020 ska 30 MW effekt solenergi ha installerats i Uppsala. År 2030 ska solenergin vara uppe i cirka 100 MW.
  3. År 2020 ska kommunens fordonspark vara fossilbränslefri. År 2023 ska upphandlade maskinparker och transporter vara fossilbränslefria och klimatneutrala.
  4. År 2020 ska kommunen ha energieffektiviserat med 25 procent, när det gäller den indirekta användningen (exempelvis minskat avfall och minskad användning av engångsförpackningar). Målen för energieffektivisering av direkt energianvändning kommer att tas fram utifrån resultatet från 2014. År 2020 ska den sammanlagda energianvändningen inte ha ökat, jämfört med 2014.
  5. År 2020 ska all upphandling av varor, tjänster och entreprenader följa Miljöstyrningsrådets avancerade krav eller motsvarande, med fokus på minskning/substitution/utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  6. År 2023 ska 100 procent av alla livsmedlen i Uppsala kommuns matservering vara ekologiska. Det gäller all verksamhet som är finansierad av kommunen, inte bara kommunala skolor och förskolor utan även privat och kommunal äldreomsorg.
  7. År 2020 ska kommunens arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltande ha resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende på hållbart byggande. 2016 ska ett frivilligt program för hållbart byggande, renovering och förvaltning vara etablerat. Programmet tas fram tillsammans med diverse samhällsaktörer.
  8. År 2023 ska Uppsala kommun vara en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Det ska ske genom samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet

Ansvar och uppföljning

För varje mål finns det tydligt beskrivet vilken verksamhet som har huvudansvaret för att det uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla mål följs upp en gång om året. Hela programmet utvärderas 2016, 2020 och 2024.

Läs mer om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat.