Rapport

Kvalitetsrapport 2018 – uppföljning av pedagogisk verksamhet

Kvalitetsrapport 2018 – Uppföljning av pedagogisk verksamhet är en sammanfattning av kvalitetsläget i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Uppsala kommun. Resultaten gäller både kommunala och fristående verksamheter och visar att förskollärare och lärare i Uppsala, tillsammans med alla barn och elever, möter stora utmaningar men lyckas hålla en fortsatt god kvalitet.

Sammanfattning

Utgångspunkten är ett 0–19-årsperspektiv där alla elever ska kunna lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. I grunden handlar det om skollagens krav på likvärdig utbildning, där barn och elever både ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och att kunna känna trygghet och delaktighet under sina skoldagar.

Rapporten börjar liksom 2016 och 2017 års rapporter i gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9, 6 och 3 i grundskolan för att avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen.

Till rapporten hör också en separat resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på övergripande nivå. Kunskapsresultaten jämförs med riket och med liknande kommuner.