Rapport

Kvalitetsrapport 2017 – uppföljning av pedagogisk verksamhet

Kvalitetsrapport 2017 – Uppföljning av pedagogisk verksamhet är en sammanfattning av kvalitetsläget i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Uppsala kommun. Resultaten gäller både kommunala och fristående verksamheter och visar att förskollärare och lärare i Uppsala, tillsammans med alla barn och elever, möter stora utmaningar men lyckas hålla en fortsatt god kvalitet.

Sammanfattning

Sett till alla elevers resultat visar kunskapsutvecklingen på en positiv utveckling jämfört med förra året och en stor majoritet av våra elever upplever varje dag en miljö som präglas av trygghet, delaktighet och höga förväntningar. Samtidigt finns det utvecklingsområden att fortsätta arbeta med.

I förra årets rapport lyftes några områden där det fanns och finns tydliga utmaningar. I årets rapport har de fördjupade resonemangen utvecklats vidare. Arbetet med att förbättra likvärdigheten behöver fortsätta och genom att belysa centrala frågor ges verksamheterna möjlighet att jämföra sig med varandra.

Utgångspunkten är ett 0–19-årsperspektiv där alla elever ska kunna lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. I grunden handlar det om skollagens krav på likvärdig utbildning, där barn och elever både ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och att kunna känna trygghet och delaktighet under sina skoldagar.

Flera viktiga steg har tagits under året i den kommunala verksamheten vad gäller att skapa ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete. Inte minst gäller detta nämndens möjlighet att både se verksamheternas resultat och ta del av de analyser förskolechefer och rektorer gjort av sitt arbete. Fokus har flyttats från att se på slutresultat till att hitta vägar att konkret kunna arbeta med att följa barnens och elevernas progression.

Rapporten börjar liksom 2016 års rapport i gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9, 6 och 3 i grundskolan för att avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen. Till rapporten hör också en separat resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på övergripande nivå. Kunskapsresultaten jämförs med riket och med den likhetsutsökta kommunen med bäst resultat för respektive indikator för läsåret 2016/17.