Rapport

Kvalitetsrapport 2016 – uppföljning av pedagogisk verksamhet

Rapporten är en sammanfattning av kvalitetsläget i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Uppsala kommun. Resultaten gäller både kommunala och fristående verksamheter och visar att förskollärare och lärare i Uppsala, tillsammans med alla barn och elever, möter stora utmaningar men lyckas hålla en fortsatt god kvalitet.

Sammanfattning

Kunskapsresultaten visar på en fortsatt positiv utvecklingskurva och en stor majoritet av våra elever upplever varje dag en miljö som präglas av trygghet, delaktighet och höga förväntningar. Samtidigt finns det utvecklingsområden att fortsätta arbeta med. I förra årets rapport lyftes likvärdighet som ett sådant utvecklingsområde. Det finns fortsatt stora skillnader i resultat såväl mellan som inom förskolor och skolor, och arbetet med att förbättra likvärdigheten behöver därför fortsätta. Årets kvalitetsrapport lägger fokus på ytterligare ett antal viktiga utvecklingsområden.

Utgångspunkten är ett 0-19-årsperspektiv där alla elever ska kunna lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. I rapporten undersöks därför några områden som kan utgöra hinder för att varje elev ska nå målen. I grunden handlar det om skollagens krav på likvärdig utbildning, där barn och elever både ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och att kunna känna trygghet och delaktighet under sina skoldagar.

Utifrån målet att samtliga elever ska nå en gymnasieexamen börjar rapporten i gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9, 6 och 3 i grundskolan för att avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen. Till rapporten hör också en separat resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på övergripande nivå. Kunskapsresultaten jämförs med riket och med den likhetsutsökta kommunen med bäst resultat för respektive indikator för läsåret 2015/16.