Program

Kulturpolitiskt program

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar och det kulturpolitiska programmet ska leda kommunens arbete med kultur. Ett mål är att alla som lever och verkar i Uppsala ska ha tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald.

Dokument

Kulturpolitiskt program

PDF, 95 KB | Lyssna

juni 2005

Sammanfattning

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska programmet är övergripande och ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter. Programmet anger inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag under en tioårsperiod.

Övergripande mål

Uppsalas kulturpolitik syftar till

  • att ge alla som lever och verkar i Uppsala kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald.
  • att främja människors bildningssträvanden och eget skapande.
  • att bidra till en livaktig lokal demokrati.
  • att stärka den kulturella och konstnärliga friheten, mångfalden och utvecklingen i kommunen.
  • att vårda och bruka det lokala kulturarvet samt göra det synligt
  • att upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den tillgänglig.
  • att upprätthålla och utveckla en upplevelserik, hållbar, estetiskt genomtänkt och attraktiv fysisk miljö.
  • att bidra till tillväxt, framsteg, förnyelse och dynamik i Uppsala kommuns utveckling.
  • att göra det lokala kulturlivet, kulturarvet samt kulturevenemangen kända även utanför Uppsala.