Protokoll

Inrättande av landsbygdsberedning

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2019-10-16 om inrättande av landsbygdsberedning.

Sammanfattning

§ 219
Inrättande av landsbygdsberedning
KSN-2019-1531
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. att inrätta en landsbygdsberedninfgö r perioden1 december2 019– 30s eptember 2022 och anta föreskrifter för beredningen,bilaga 1,
2. att landsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i nuvarande styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget,
3. att uppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 2022 med en utvärdering av arbetet,
4. att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är förtroendevalda eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022, samt
5. att förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
6. att ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.