Information

Information för dig som lagrar, för bort eller tar emot stallgödsel

Hela Uppsala kommun är klassat som ett nitratkänsligt område. Enligt EU:s nitratdirektiv innebär det att Uppsala behöver hårdare regler för hur vi lagrar och sprider stallgödsel.

Sammanfattning

EU:s nitratdirektiv innebär att du som lantbrukare bland annat behöver

  • följa hårdare regler för spridning av gödsel
  • följa hårdare regler för lagring av gödsel
  • dokumentera eventuell transport av gödsel
  • anpassa din spridning av fosfor

Syftet är att minska förorening av kväve i yt- och grundvatten för att skydda våra sjöar och vattendrag mot övergödning och för att grundvattnet ska hålla en bra kvalitet.