Information

Hög musik - att tänka på inför en bullerutredning

Informationsblad om hög musik - att tänka på inför en bullerutredning.

Sammanfattning

Störningar från hög musik kan vara skadligt för hälsan och skapa stora problem för närboende. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att arbeta förebyggande så att besökare inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Hänsyn ska även tas till närboende så att de inte utsätts för bullerstörningar i sina lägenheter. Här kan du läsa om vad som bör ingå i en bullerutredning och vilka krav miljöförvaltningen kan ställa. Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra bullermätningen.