Information

Hantera och transportera farligt avfall på rätt sätt

Informationsblad från miljöförvaltningen om hur du hanterar och transporterar farligt avfall i din verksamhet.

Sammanfattning

  • Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, oljeavskiljarslam, kylarvätska, lösningsmedelsrester, asbest, batterier och lysrör
  • Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall och ska förvaras så att det inte förorenar mark eller vatten
  • Du får själv transportera små mängder farligt avfall efter anmälan till länsstyrelsen
  • Större mängder farligt avfall ska transporteras bort av en transportör med tillstånd
  • Du får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna med undantag för elektronikavfall och lampor som innehåller kvicksilver.