Handlingsplan

Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram

Syftet med handlingsplanen är säkra genomslaget av den politiska inriktningen i landsbygdsprogrammet. Vi tar varje år ett helhetsgrepp över pågående projekt i de prioriterade tätorterna och på landsbygderna. Det gör det möjligt att samordna och ger en tydlig uppföljning mellan projekten.

Sammanfattning

Genomförande och prioritering 2018

En stor satsning inom landsbygdsprogrammet är den på servicepunkter i kommunen. Tio servicepunkter ska etableras från år 2017 till år 2019. Syftet är att stärka samverkan mellan offentlig och kommersiell service i bygderna, även på lång sikt.

För en bättre tillgång till service är bredband avgörande. I kommunen sker en snabb utveckling av antal anslutna men det är skillnad mellan stad och land.

Inom området lokalt engagemang är medborgarbudget ett nytt koncept. Ett pilotprojekt är beslutat där fokus är landsbygden.

Inom området näringslivsutveckling arbetas det med innovation i den cirkulära livsmedelskedjan i kommunen, i samverkan med akademi och näringsliv.

En satsning planeras också på natur- och kulturturism i kommunen. Fokus ligger på lokal mat i kulturhistoriska miljöer.

Vidare ska kommunen arbeta med att stärka bostadsbyggande i de utpekade orterna i översiktsplanen genom att analysera förutsättningar och se över möjligheterna för hur bostadsbyggandet kan ske.