Handlingsplan

Handlingsplan för kollektivtrafik i Uppsala stad 2015–2030

För att utveckla kollektivtrafiken i centrala staden har UL och Uppsala kommun skapat ett gemensamt projekt, Handlingsplan för framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad 2015–2030.

Sammanfattning

Handlingsplanen ska bland annat bidra till att öka framkomligheten och turtätheten, skapa innerstadskaraktär, se till att områden används effektivt vid framför allt stomlinjerna och förbättra luftkvaliteten.

Arbetet i det här projektet är nära knutet till kommunens arbete med översiktsplanen.

Kommunen och landstinget delar på ansvaret

Det är landstingets ansvar att se till att det finns en attraktiv kollektivtrafik som Uppsalas medborgare och besökare vill använda. Men det är kommunens ansvar att se till att exempelvis gatunät, miljöer kring gatorna och framkomligheten fungerar på ett sätt som stödjer trafiken.

Vi samarbetar med Uppland lokaltrafik (UL) för att komma fram till vilken typ av kollektivtrafik som Uppsala ska ha i framtiden, vilka stomlinjer som ska finnas och hur vi kan utveckla den trafik som Uppsala har i dag.

För att försäkra oss om att kollektivtrafiken i Uppsala bidrar till att skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar region, har vi två mål som ska uppfyllas till år 2020:

  1. Antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 (jämfört med antal resor 2006).
  2. All kollektivtrafiken ska köras på annat än fossila bränslen år 2020.

Läs om hur vi arbetar för att uppnå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala i kommunens miljö- och klimatprogram 2014–20123