Handlingsplan

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplanen har tagits fram för att kommunstyrelsen ska kunna bedöma om de prioriterade delmålen i kommunens funktionshinderpolitiska program har uppnåtts.

Sammanfattning

I handlingsplanen beskrivs vilka nämnder och bolag som särskilt ansvarar för att arbeta med de prioriterade delmålen i kommunens funktionshinderpolitiska program. Alla nämnder och bolag ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.