Rapport

Granskningsrapporter för kommunens bolag 2015

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos kommunens bolag år 2015.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.