Rapport

Granskningsrapport Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag 2018

Sammanfattning

Bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.