Rapport

Granskningsrapport av kommunens årsbokslut och årsredovisning 2015

Resultatet för 2015 uppgår till 56 mkr för kommunen och -39 mkr för kommunkoncernen. Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 29 procent (exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998).

Sammanfattning

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

  • Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? 
  • Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
  • Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
  • Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.