Rapport

Granskning över bolagens arbete med risker 2016

Lekmannarevisorerna i Uppsala kommuns bolag har granskat bolagens arbete med risker.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet med att identifiera, analysera och förebygga ekonomiska-, verksamhetsmässiga-, och förtroenderisker sker på ett ändamålsenligt sätt.