Rapport

Granskning av Uppsalahem Elmer AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsalahem Elmer AB år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.