Rapport

Granskning av Uppsalahem Eksätragården AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsalahem Eksätragården AB år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.