Rapport

Granskning av Uppsala Parkerings AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsala Parkerings AB år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Lekmannarevisorernas ska granska:

  • Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig.