Rapport

Granskning av Uppsala Konsert & Kongress AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsala Konsert & Kongress AB år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Lekmannarevisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.