Rapport

Granskning av Uppsala Kommuns Industrihus AB koncern 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsala Kommuns Industrihus AB koncern år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Lekmannarevisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.