Rapport

Granskning av Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB år 2016.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Lekmannarevisorerna ska granska

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.