Rapport

Granskning av upphandling och inköp 2017

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svenska lagstiftning och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen är att det finns vissa utvecklingsområden vad gäller Uppsala kommuns inköps-/upphandlingsverksamhet inklusive kontroller och arbetssätt för att säkerställa att såväl lagstiftning som interna styrdokument efterlevs.