Rapport

Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS, 23 augusti 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet enligt LSS i Uppsala kommun. LSS är en rättighetslagstiftning som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Granskningen rekommenderar att omsorgsnämnden

  • säkerställer att påbörjad vägledning färdigställs och implementeras
  • säkerställer att myndighetsutövningen likställs mellan biståndshandläggarna både inom avdelningar men också mellan avdelningar
  • säkerställer att en systematisk uppföljning inrättas
  • säkerställer att den interna kontrollen även fokuserar på kunderna och kvaliteten i de insatser som beviljas.