Rapport

Granskning av styrning av investeringar 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrningen av investeringar i kommunkoncernen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att granska kommunens styrning och uppföljning av större investeringsprojekt för att bedöma om investeringsprocesserna i nämnder och bolag är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.

Efter genomförd granskning bedömer KPMG att det finns utrymme att ytterligare stärka styrningen av investeringar i Uppsala kommunkoncern och rekommenderar därför följande:

  • Den dokumentation i form av styrdokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar som berör investeringsområdet och som finns i kommunen utgör en god grund för en ändamålsenlig hantering och styrning av investeringar och investeringsprocesser i Uppsala kommunkoncern. KPMG bedömer dock att man behöver lägga ner mer arbete och resurser på att göra dokumenten mer kända och levande i hela koncernen för att få  ett mer enhetliga och likartade arbetssätt och processer kring investeringar i hela kommunkoncernen.
  • Några av bolagen behöver komplettera och anpassa den dokumentation som finns till respektive bolag så att riktlinjer, rutinbeskrivningar återspeglar hur investeringar hanteras inom respektive bolag
  • Rutinerna kring så kallade efterkalkyler behöver stramas upp ytterligare då det i samband med intervjuerna framgår att detta är ett utvecklingsområde.
  • En enhetlighet bör finnas i kommunkoncernen för hur kostnader för egen personal ska hanteras vad gäller investeringsprojekt.

I samband med granskningen framkom att det i nuläget inte finns något systemstöd/program/modul vad gäller investeringar i kommunen. Vissa av bolagen har systemstöd/projektmoduler i nuläget och andra bolag ämnar införskaffa sådana. KPMG bedömer att det vore önskvärt att ha en samlad plattform för all dokumentation kring investeringsprojekt.