Rapport

Granskning av studie- och yrkesvägledning, februari 2015

PwC har granskat om studie- och yrkesvägledning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts om studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med särskilt fokus på hur arbetet kring studie- och yrkesvägledning fungerar i skolorna vid sidan av de insatser som görs av professionen, studie- och yrkesvägledare.

Följande delfrågor utgör grund för bedömning av den övergripande revisionsfrågan:

  • Finns antagna mål för studie- och yrkesvägledningen?
  • Finns en studie- och yrkesorienteringsplan vid kommunens skolor?
  • Hur följer ansvariga nämnder upp studie- och yrkesorienteringsplanerna?